×

კურსი ითვალისწინებს თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებას. 
- ყველანაირი კვების პროდუქტების დამუშავებას და კერძების მომზადების ტექნოლოგიას
 - კვების ჰიგიენის საფუძვლებს, სანიტარიის დაცვის წესებს და სამზარეულოს ორგანიზაციულ საკითხებს

პროგრამის თემატიკა:
• კვება და მისი მნიშვნელობა;
• კვების პროდუქტების კლასიფიკაცია შედგენილობის მიხედვით;
• მინერალური ელემენტები, ვიტამინები, წყალი, მისი მნიშვნელობა ადამიანის ორგანიზაციისთვის;
• საკვები ნივთიერებების კალორიულობა და მათი ენერგეტიკული ღირებულებები;
• კვების პროდუქტების ჰიგიენური დახასიათება და ხარისხის შემოწმების მეთოდები;
• სანიტარულ-ჰიგიენური მოთხოვნები ნედლეულისა და მზა პროდუქციისადმი;
• კვების ობიექტების ორგანიზაცია და მუშაობის სპეციფიკა;
• შრომის დაცვის და უსაფრთხოების ორგანიზაცია;
• კვების ობიექტების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, მათი გამოყენებისა და მოვლის წესები;
• კვების ობიექტების პერსონალური (ძირითადი და დამხმარე), მათი შრომის ორგანიზება;
• მზარეულის ტრანსფერული უნარები;

რეგისტრაცია