×

ცოდნის აკადემია UNIKO მოამზადებს აბიტურიენტებს ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის. 

თქვენ მოგეცემათ შესაძლებლობა:

 • მარტივად გადალახოთ ეროვნული გამოცდები;
 • გაიღრმავოთ ცოდნის დონე;
 • იპოვოთ სასურველი საქმიანობა.

პროგრამა მოიცავს:
1 . ვერბალური ნაწილი:

 • ანალოგიები;
 • წინადადებების შევსება;
 • ლოგიკა;
 • წაკითხული ტექსტის გააზრება.

2 . მათემატიკურ ნაწილში შედის არითმეტიკა, ალგებრა და გეომეტრია:

 • ნატურალური რიცხვი;
 • წილადები და მთელი რიცხვები;
 • ნაწილი და პროცენტი;
 • შეფარდება და პროპორცია;
 • რიცხვითი ღერძი;
 • ალგებრული გამოსახულება;
 • განტოლება, განტოლების ამოხსნა (ფესვი)
 • გეომეტრიული ფიგურები სიბრტყეზე;
 • მონაცემთა ანალიზი;
 • მონაცემთა წარმოდგენის ხერხი;
 • ალბათობის თეორია;
 • ხდომილება და მისი ალბათობა;
 • ზომა, ზომის ერთეულები.

აკადემიის წარმატებას ხელს უწყობს:

 • მაღალკვალიფიციური პედაგოგები;
 • მსმენელთა მოთხოვნაზე ორიენტირებული სასწავლო პროგრამა;
 • აქცენტი ხარისხიან განათლებაზე;
 • ინტერაქტიული გაკვეთილები;
 • მოქნილი სასწავლო გრაფიკი;
 • ხელსაყრელი ინფრასტრუქტურა და ადგილმდებარეობა.

მიღება ხდება წინასწარი ჩაწერით რეგისტრაციის საფუძველზე. განრიგი მორგებული იქნება თქვენი სწავლის გრაფიკზე. 

რეგისტრაცია